top of page
Јава Програмирање

Книгата е комплетна книга за јазик Јава, наменета за секој што сака да го изучува програмирањето преку овој програмски јазик. Материјалот е изложен кратко и концизно, а е обработен преку 18 поглавја: Алгоритми и програми, Програмирање и програмски јазици, Алгоритамски контролни структури, Подалгоритми, Интегрирана развојна околина за Јава, Јазикот Јава, Библиотечни методи, Контролни наредби, Кориснички методи, Низи, Датотеки, Барање и сортирање податоци, Објекти - Класи,  Наследување, Полиморфизам, Интерфејси, Исклучоци, Нишки. По секоја глава се наведени Термини, Резиме, Прашања и Задачи. Додатокот содржи (покарј стандардните) и: Бројни системи, Булови функции и логички кола, Претставување на броевите во компјутерот, Сложеност на алгоритми,  Листи.

Јава Програмирање

ден1.250,00Price
  • Ѓ. Јованчевски, А. Божиновски, Н. Ацковска

  • Авторот, Скопје 2021

bottom of page