top of page
Python Programming (Пајтон Програмирање)

Оваа книга е прва книга на македонски јазик за програмскиот јазик Python/Пајтон. Таа претставува вовед во изучување на програмирањето преку јазикот Пајтон. Јазикот Пајтон е најсовремен програмски јазик, со најголема популарност и најширока примена. Така, во септември 2021 година неговата популарност била 30%, на Java 18% и на C++ 8%. Својата популарност ја стекнал поради едноставната синтакса, блиска на природните јазици, многу е побрз од другите јазици, а има и големиот број библиотеки од скоро сите области. Затоа, за почетници во програмирањето се препорачува Пајтон.

Python Programming (Пајтон Програмирање)

ден640,00Price
  • Ѓорѓи Јованчевски

  • Авторот, Скопје 2022

bottom of page