top of page
С++ Програмирање 2

Книгата е комплетна книга за јазик С++, наменета за секој што сака да го изучува овој програмски јазик, преку  едноставни примери. Материјалот е изложен кратко и концизно, а е обработен преку 15 поглавја: Алгоритми и програми, Програмирање и програмски јазици, Интегрирана развојна околина, Јазикот С++, Контролни структури и контролни наредби за избор, Контролни структури и контролни наредби за повторување, Функции, Низи, Датотеки, Барање и сортирање податоци, Објекти и класи, Преоптоварување на оператори, Наследување, Полиморфизам и Исклучоци. По секоја глава се наведени Термини, Резиме, Прашања и Задачи. Додатокот во 2-рото издание е дополнет со: Сложеност на алгоритми, Покажувачи, Листи, Шаблони.

С++ Програмирање 2

ден1.250,00Price
  • Ѓ. Јованчевски

  • Гоцмар, Скопје 2021

    ( 2-ро дополнето издание )

bottom of page