IMG_3063-2.jpg
Gjorgji Jovancevski 2022.jpg

ЃОРЃИ ЈОВАНЧЕВСКИ

ПРОФЕСОР

 

Книги

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

55

52

51

50

49

48

47

40

32

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2021

2021

2020

2019

2018

2017

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2009

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2003

2001

1997

1997

1996

1996

1996

1995

1995

1995

1995

1993

1993

1992

1992

1992

1991

1991

1990

1990

1990

1989

1989

Python/Пајтон Програмирање, издание на авторот, Скопје 2021.

Java Програмирање, Гоцмар, Скопје 2021.

С++ Програмирање, 2-ро дополнето издание, Гоцмар, Скопје 2020.

С++ Објектно програмирање - Збирка програми, Гоцмар, Скопје 2019.

С++ Програмирање, Гоцмар, Скопје 2018. 

С++ Збирка алгоритми и програми, 3-то изменето издание, Гоцмар, Скопје 2017.

С++ Програмирање за почетници, Гоцмар, Скопје 2011.

INTERNET EXPLORER; OUTLOOK 2010 – Веб-прегледување и комуникација, Гоцмар, Скопје 2011.

EXCEL 2010 – Табеларни пресметувања, Гоцмар, Скопје 2011.

WORD 2010 – Обработка на текст, Гоцмар, Скопје 2011.

WINDOWS 7 – Користење на компјутер и работа со датотеки, Гоцмар, Скопје 2011.

КОМПЈУТЕР – Информациска и комуникациска технологија, Гоцмар, Скопје 2011.

Компјутерска писменост со Интернет, Гоцмар, Скопје 2009.

Интернет; Front Page, Гоцмар, Скопје 2006. 

Corel DRAW; Photoshop, Гоцмар, Скопје 2006.

Excel; Power Point, Гоцмар, Скопје 2006.

Windows; Word, Гоцмар, Скопје 2006.

Oсновна компјутерска писменост, Гоцмар, Скопје 2006.

Access, Corel Draw, Photoshop, Power Point, Publisher, Front Page, Гоцмар, Скопје 2006.

Corel Draw, Power Point, Front Page, Photoshop, Page Maker, Гоцмар, Скопје 2003.

Windows, Word, Excel, Internet; Гоцмар, Скопје 2001;

Windows 95, Word, Excel, Corel, со други, Гоцмар, Скопје 1997;

Персонални компјутери, Гоцмар, Скопје 1997;

ChiWriter и Lotus, со други, Гоцмар, Скопје 1996

Windows, Word, Excel, Corel, со други, Гоцмар, Скопје 1996;

WINDOWS 95/3.11/3.1, Гоцмар, Скопје 1996;

ТУРБО ПАСКАЛ со збирка програми, Гоцмар,Скопје 1995.

КОМПЈУТЕР, Гоцмар, Скопје 1995;

Windows, Word, Excel, Corel, со други, Гоцмар, Скопје 1995;

ДОС - Диск Оперативен Систем, Гоцмар, Скопје 1995;

Прирачник за ChiWriter и Lotus 1-2-3, со други, Гоцмар, Скопје 1993;

Алгоритми и програмирање, Гоцмар, Скопје 1993;

Прирачник за ТУРБО ПАСКАЛ со ЗБИРКА ПРОГРАМИ, Гоцмар, Скопје 1992;

ПАСКАЛ збирка програми; со други, Скопје 1992;

БЕЈЗИК збирка програми; со други, Скопје 1991, 1992;

ДОС оперативен систем за персонални компјутери, Скопје 1991;

Што е КОМПЈУТЕР за што се користи и како, со други, Скопје 1991, 1994.

Програмски јазик ПАСКАЛ, со други, Скопје 1990.

Збирка БЕЈЗИК програми, Скопје 1990.

Графички БЕЈЗИК и ДОС, второ дополнето издание, издавач „Мисла“, Скопје 1990.

Графички БЕЈЗИК и ДОС, Скопје 1989.

Графички БЕЈЗИК за почетници, Скопје 1989.

Учебници

61

60

59

58

57

56

54

53

46

45

44

43

42

41

39

38

37

36

35

34

33

31

30

29

28

27

26

25

24

1

14

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2007

2007

2006

2006

2005

2004

2004

2004

2003

2003

2002

2002

2002

2001

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1998

1998

1998

1994

Програмски јазици, учебник за IV година гимназиско образование (изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.

Програмски јазици, учебник за III година гимназиско образование (изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.

Информатичка технологија, учебник за II година средно образование (изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.

Информатичка технологија, учебник за I година гимн. образование (изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.

Информатика, учебник за I година срдно образование (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.

Информатика, учебник за VIII одд (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.

С++ Збирка алгоритми и програми, универзитетски учебник, Гоцмар, Скопје 2007.

С++ Основи на програмирање, универзитетски учебник, Гоцмар, Скопје 2007.

Збирка алгоритми и програми (во Паскал), за III година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2006.

Програмски јазици, учебник за III година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2006.

Збирка алгоритми и програми во Паскал, за студенти по информатика, Гоцмар, Скопје 2005.

Програмски јазици, учебник за IV година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2004.

Информатичка технологија, учебник за II година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2004.

Информатика, учебник за I година средно образование, Гоцмар, Скопје 2004.

Информатика, учебник за VIII одделение, Гоцмар, Скопје 2003.

Информатичка технологија, учебник за II година гимн. образование – нова програма, Гоцмар, Скопје 2003.

Информатичка технологија, учебник за II година гимназиско образование, со други, Скопје 2002.

Информатичка технологија, учебник за I година гимназиско образование, Скопје 2002.

Информатика, учебник за I година средно образование, Гоцмар, Скопје 2002.

Информатичка технологија, учебник за средните училишта, Скопје 2001.

Информатика, учебник за средните училишта, Скопје 2001;

Програмирање и програмски јазик Pascal, II дел, (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 2000

Информатика за нематични факултети, Гоцмар, Скопје 2000.

Збирка алгоритми и програми во Паскал, Гоцмар, Скопје 2000.

Прирачник за информатика(Windows 98), (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 2000;

Програмирање и програмски јазик Паскал, I дел, (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1999;

Прирачник за информатика(Windows 98), (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1999;

Програмирање и програмски јазик Паскал, I дел, (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1998;

Прирачник за информатика(Windows 95), (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1998;

Применет софтвер, учебник за IV година математичко-информатичка насока, со други, Скопје 1988.

Вовед во информатика, интерна скрипта за студентите од Земјоделски факултет, со други, Скопје 1994.

 

Работа

2007 - 2017
Редовен професор, Факултет за компјутерска техника и информатика, Универзитет „Американ Колеџ“ - Скопје

          2007 - 2014 
          Декан

2004 - 2007

Редовен професор, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1999 - 2004

Вонреден професор, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1994 - 1999

Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1987 - 1994

Асистент по информатика, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1981 - 1987

Помлад асистент по математика, Математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

ХОНОРАРНО

2008 - 2010

факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола

1995 - 1998

Ветеринарен факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Педагошки факултет во Штип, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Педагошки факултет, Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола

Виша медицинска школа, Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола

ДРУГИ АКТИВНОСТИ

2007 - 2008

Претседател на Нардодна техника на Македонија

2004, 2003, 1997, 1996

Водач на македонската екипа на Интернационална олимпијада по информатика - ИОИ

2001 - 2004

Основач и прв претседател на Здружение на информатичари на Македонија

2000 - 2006

Претседател на Комисија за полагање стручни испити по информатика за професори-приправници во средните и основните училишта во Р.Македонија

1999 - 2001

Раководител на Завод за програмско инженерство при Институт за Информатика на ПМФ

1997 - 2000

Член на Совет на МАРНЕТ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

1994 - 1998

Член на Комисија за наставни планови по информатика за средно образование

1993 - 1998

Претседател на Комисија по информатика во Републички смотри на млади истражувачи

1993 - 1997

Претседател на Комисија за натпревари по информатика, Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија

1990 - 1998

Претседател на Комисија по информатика, Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија 

1990 - 1992

Уредник по информатика во списанието „Сигма“, Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија 

1985 - 2005

Предавач на повеќе од 15 семинари за професорите по информатика во средните училишта, Министерство за образование на Р.Македонија

Образование

2004
Доктор на науки, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1987

Магистер по информатика, Електротехнички факултет, Универзитет  во Загреб - Загреб

1978

Дипломиран инженер по електротехника, Електротехнички факултет, Универзитет во Белград - Белград

1972

Машински техничар, ЕМУЦ „Ѓуро Салај“ - Битола

1968

Основно училиште „Тодор Ангелевски“ - Битола

 

Ѓорѓи Јованчевски е роден на 20 јуни 1953 година во с. Будимирци, Мариово, Битолско. Основно и средно образование завршил во Битола. Студирал на Електротехнички факултет во Белград, на Отсек за електроника, смер Обработка на податоци (денешна компјутерска техника), каде што дипломирал во 1978 година.

Во четврти клас на средното училиште освоил Прва награда на Републички натпревар по математика.

Во текот на студиите на Електротехнички факултет во Белград добивал стипендија од Фонд за талентирани младинци при Републичка заедница за образование од Скопје.

Предавањата и вежбите по математика ги слушал во специјалната група на проф. Д.С.Митриновиќ.

Дипломската работа ја изработил во Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) од Скопје, а се однесува на компјутерска обработка на податоци за руди и компјутерско цртање изохипси со интерполација (сплајнови), која проблематика, кај нас, до тогаш не била решавана со помош на компјутери.

Во април 1978 година се вработил како помлад асистент на Математички факултет во Скопје.

Постдипломски студии слушал на отсекот Компјутерски науки при Електротехнички факултет во Загреб. Магистерска работа под наслов “Модел на адаптивен оперативен систем“ ја одбранил на истиот факултет.

Докторската дисертација под наслов “Математичко моделирање на процесот на обучување на невронска мрежа во наставниот простор“ ја одбранил на Природно-математички факултет во Скопје.

Во1994 година е избран за доцент на Институт за информатика при Природно-математички факултет во Скопје, во 1999 година е избран за вонреден професор, а во 2004 година е избран за редовен професор.

Изведувал настава по повеќе предмети на Природно-математички факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за компјутерска техника и информатика при Универзитет „Американ Колеџ“  во Скопје, Ветеринарен факултет во Скопје, Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во БитолаПедагошки факултет во Штип, Факултет за учители и воспитувачи во Битола, Виша медицинска школа во Битола.