top of page
C++Програмирање

Книгата е комплетна книга за јазик С++, наменета за секој што сака да го изучува овој програмски јазик, преку  едноставни примери. Материјалот е изложен кратко и концизно, а е обработен преку 15 поглавја: Алгоритми и програми, Програмирање и програмски јазици, С++ Околина, Јазикот С++, Контролни структури и наредби за избор, Контролни структури и наредби за повторување, Функции, Низи, Датотеки, Барање и сортирање податоци, Објекти и класи, преклопување оператори, Наследување, Полиморфизам и Исклучоци. По секоја глава се наведени Термини, Резиме, Прашања и задачи.

C++Програмирање

ден960,00Price
  • Ѓ. Јованчевски

  • Гоцмар, Скопје 2018

bottom of page