top of page
Програмирање, учебник за I година математичко-информатичка гимназија

Овој учебник претставува почетен курс за изучување на прог­ра­мирањето. Тој во целост ја следи и ја покрива наставната програма за предметот Програмирање од прва година за Математичко-информатичката гимназија и е плод на богатото долгогодишно искуство на авторите во пренесување на вештините за програ­мирање.

Програмирање, учебник за I година математичко-информатичка гимназија

ден0,00Price
  • Ѓ.Јованчевски, М.Јованов, Е.Станков

  • МОН, Скопје 2023

bottom of page