Програмски јазици, учебник за III година гимназиско образование

Учебникот е наменет за учениците во гимназиското образовани, кои прв пат се среќаваат со програмирање. Учениците се воведуваат во програмирањето  преку  програмскиот јазик Pascal. Материјата е методски обработена со многу едноставни примери за алгоритамските структури и наредбите во Pascal, како и примери за користењето на низите и стринговите во програмирањето.

Програмски јазици, учебник за III година гимназиско образование

ден0,00Price
  • Ѓ.Јованчевски, Ж.Лазаревска

  • Гоцмар, Скопје 2009