top of page
Информатичка технологија, учебник за II година гимназиско образование

Учебникот е наменет за изборниот предмет Информатичка технологија, а е дополнет учебник од 2004 година. Според наставната програма, во него се изучуваат следните  теми:  Информатичката технологија во глобалното општество, Мултимедија, Компјутерска графика (Corel Draw, Photoshop), Програми за обработка на текст (Publisher), Презентации (Power Point, Front Page), Бази на податоци (Access).

Информатичка технологија, учебник за II година гимназиско образование

ден0,00Price
  • Ѓ.Јованчевски, З.Алексов, М.Јанчески, А.Ацковски, О.Јованчевска 

  • Гоцмар, Скопје 2009

bottom of page